Artikel sannes Minne 2023-08-31.pdf

Historien om Sannes Minne

Stiftelsen Sannes Minne bildades 1920 av de närmast anhöriga efter grosshandlare Johan Newton Sanne, för att bevara minnet av en älskad make och fader, hans livsverk och intresse för sin hemstad. 

Johan var redan i tidig ålder en framgångsrik affärsman, med både rederi och varv, samt import och exportverksamhet. Han valdes in i styrelser för banker och företag, men hade även ett stort politiskt engagemang i framförallt Uddevalla, men också på riksnivå. Med ett stort intresse för kulturliv och social omsorg, bidrog han med donationer till Uddevalla Teater, och andra allmännyttiga ändamål. Johan bodde med sin stora familj i "Sanneska huset", som han låtit bygga vid Norra Hamngatan i sin barndoms stad. 

Stiftelsen Sannes Minne hade vid bildandet, som ändamål att bereda kostnadsfri bostad åt mindre bemedlade kvinnor i Uddevalla. För detta uppfördes fastigheten "Sannes Minne", där verksamheten drevs fram till 1971, då huset revs för att ge plats åt en ny genomfartsled. 

I takt med samhällets utveckling och nya tiders synsätt, har stiftelsen anpassat sin verksamhet och ger idag ekonomiskt stöd till kvinnor enligt reglerna i stiftelsens stadgar. 

Hur styrs stiftelsen

I Stiftelsens reglemente antaget av Kammarkollegiet 1994 står det att Stiftelsens angelägenheter tillkommer två organ, dels fullmäktige som en överstyrelse, dels en förvaltande styrelse. 

Fullmäktige ska bestå av minst 20 och högst 30 ledamöter, varav 3 ska vara personer som innehar förtroendeposter inom Uddevalla kommun eller församling och minst en ska vara ättling till Johan Newton Sanne. 

Fullmäktige ska övervaka Styrelsens förvaltning och räkenskaper samt välja styrelseledamöter, valberedning och revisorer. Fullmäktige ska årligen i stämma behandla dessa frågor inklusive om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 

Styrelsen i Sannes Minne ska bestå av 5 – 7 ledamöter. För närvarande har vi 7 ledamöter och vartannat år väljs 4 ledamöter respektive 3 ledamöter. Styrelsen har också tre suppleanter. Det är valberedningen som till årsstämman lägger fram sina förslag till styrelseledamöter.  

Styrelsen har varje år fyra protokollförda möten och ytterligare ett möte i sitt arbetsutskott i samband med handläggningen av sökande till bidrag från Stiftelsen.


Styrelsen Sannes Minne 


Från vänster:
Jon Thorburn, Helena Lennernäs, Malin Hammarström, Annica Hemberg, ordförande Torgny Bogärde, 
Bo Lundgren, Eva-Britt Willborg, Anna Karlsson,
Lars Eric Fält
Ej med på bild: Sture Johansson,