Artikel sannes Minne 2023-08-31.pdf

Information om stiftelsens verksamhet 2023 

Vid årsmötet 2023-02-28 var 14 av fullmäktiges ledamöter närvarande att jämföra med 23, då mötet hölls i digital form 2021. Styrelsen anser ändå att möten i fysisk form har ett egenvärde och avser fortsätta med detta tills vidare. Vid årsmötet invaldes Medicinskt ansvarige sjuksköterska i Lysekil, Annica Hemberg, in i styrelsen jämte kyrkoherde Malin Hammarström, som en av självskrivna ledamöter i fullmäktige och som ersättare i styrelsen.  

Stiftelsens hemsida, som kontinuerligt uppdateras, besöktes under året av 1.995 personer och allt fler ansökningar sker numera via nätet. Detta är något som vi välkomnar och är glada över. 

Efter årsskiftet har vi för avsikt att sätta upp en ny minnesskylt med ny text och nya foton på den plats som den gamla byggnaden Sannes Minne låg. Skyltens är placerad vid den hållplats som idag heter Sannes Minne. Under rubriken ”Om Sannes Minne” på denna hemsida kan du se hur den nya skylten ser ut. 

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att nå ut till presumtiva sökande. Traditionell annonsering i lokaltidningen når numera inte målgruppen på samma sätt som tidigare. Styrelsen söker att bredda informationen genom anslag i allmänna lokaler eller fastigheter, eget deltagande eller via kontaktpersoner i möten med pensionärsorganisationer eller andra intressegrupper, reportage i tidningar samt information på nätet i facebookgrupper. 

Antalet sökande ökade också i år till 106 personer varav 45 nya sökande. I fjol var antalet sökande 98 personer. 90 personer uppfyllde uppställda villkor. Var och en erhöll ett bidrag på 13.500 kronor, en ökning med 1.500 kronor jämfört med 2022 års ordinarie belopp.   

Stockholmsbörsen har under året svängt upp och ner. Breda index är nu upp ca 5 %. Bäst har det gått för de stora bolagen. Sanne strävar efter en jämn fördelning i sina placeringar vari ingår även småbolag. Dessa har tidigare varit mycket lyckosamma, men i år har de gått sämre. 

Stiftelsens samlade tillgångar uppgår till 42,8 miljoner kronor, en minskning med ca 1miljon kronor jämfört med årsskiftet. Tillgångarna fördelar sig på 73 % aktier, 25 % räntebärande papper och 2 % i likvida medel. 

Under året har fokus legat på att finna placeringar med hög avkastning. Intäkter från räntor och utdelningar har uppgått till drygt 3,2 miljoner kronor, ett historiskt högt belopp motsvarande ca 7,5 % avkastning på kapitalet.   

Vi planerar att hålla årsmöte med våra ledamöter i fullmäktige den 28 februari 2024.  

Styrelsen

STIFTELSEN SANNES MINNE