Information om stiftelsens verksamhet 2021

2021 har varit ett annorlunda år för Stiftelsen Sannes Minne liksom samhället i övrigt. På grund av coronarestriktionerna hölls ett försenat årsmöte först 28 april och då som digitalt möte. Glädjande nog deltog hela 23 av fullmäktiges 28 ledamöter i mötet, den högsta närvaron i mannaminne.

Vid årsmötet valdes Torgny Bogärde till ny ordinarie ordförande och Anna Karlsson som styrelseledamot. Styrelsen har fortsatt att internt omorganisera arbetet, vilket påbörjades föregående år, bl.a med att modernisera hemsidan.

93 personer sökte bidrag från stiftelsen under året och 84 uppfyllde ställda villkor avseende civiltillstånd, ålder, bostadsort och högsta godtagbara inkomst. De beviljades ett bidrag på 12.000 kronor vardera, en höjning med 2.000 kronor jämfört med föregående år.

Stiftelsens tillgångar är till största delen placerade i aktier. Värdet uppgick per 31 december 2021 till ca 53 miljoner kronor, en ökning med 14 % sedan 2020. Intäkterna 2021 uppgick till 2,1 miljoner kronor. Det är den högsta avkastningen i stiftelsens historia och ger bra utrymme för utdelningar kommande år.


STIFTELSEN SANNE MINNE
Styrelsen