Information mars 2023


Information om stiftelsens verksamhet 2022 

2022-04-27 hölls årsmöte åter i fysisk form med god uppslutning om än försenast på grund av covidrestriktionerna i årets början. Johan Sanner invaldes i fullmäktige och som suppleant i styrelsen som en av tre självskrivna ledamöter i fullmäktige. Till nya revisorer i stiftelsen valdes Mattias Celind från revisionsfirman PWC och Carina Johansson som förtroendevald revisor. Vår hemsida, www.sannesminne.se, är nyuppdaterad under 2023. 

För allmännyttig stiftelse gäller speciella skatteregler. 80 % av avkastningen räknat över 5 år måste delas ut för avsett ändamål för att erhålla skattefrihet. För att vara på den säkra sidan beslöt styrelsen att bevilja 2021 års 85 gåvomottagare en extra gåva på 3.500 kronor i juni månad, vilket blev extra uppskattat. Oklarheterna om reglerna för skattefrihet är nu utredda.  

Antalet sökande 2022 uppgick till 98 (92 personer 2021). 85 personer uppfyllde ställda villkor avseende civilstånd, ålder, bostadsort och högsta godtagbara inkomst. De beviljades ett bidrag på 12.000 kronor vardera, samma belopp som 2021 års ordinarie utdelning. 

Utvecklingen på kapitalmarknaden med sjunkande aktiekurser och låga räntor har påverkat stiftelsens tillgångar. Dessa uppgick per den 5 december 2022 till 44,3 miljoner kronor, en minskning med 7,6 miljoner eller 15 % jämfört med december 2021. Tillgångarna är fördelade på 65 % aktier, räntebärande papper 8 % och likvida medel 27 %. Aktierna har främst varit placerade i högutdelande bolag för att säkra möjligheten till oförändrade eller höjda gåvor till bidragsmottagare. Strategin har varit lyckosam.  

Ur ett aktieperspektiv ser den närmaste tiden tämligen dyster ut. Det är tänkbart att bolagen kommer att sänka sina utdelningar under 2023. Styrelsen planerar för fortsatt hög likviditet. När läget förbättras står Sannes Minne med sin goda likviditet väl rustat. 

Årsmötet med fullmäktige hölls den 28 februari 2023.  

Ansökningar 2023 

Ansökningsblanketten för bidrag år 2023 läggs ut på hemsidan i början på maj i år.

Välkommen då med din ansökan!   

STIFTELSEN SANNES MINNE

Styrelsen